(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes tekstara.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Tekstara“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.  

 

 1. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

 

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.  

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma tekstara.lt duomenų bazėje.  

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.  

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus atvejį jei Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas, arba prekės po jų pateikimo Pirkėjui negali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo), apie tai raštu pranešęs Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo apmokėjimo už prekes dienos.  

3.3. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka pasirinkęs atitinkamą mokėjimo būdą sudarant pirkimo/pardavimo sutartį.  

3.4. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.  

3.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.  

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.  

4.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.  

4.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.  

4.4. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.  

4.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.  

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

 

5.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita. Jeigu pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas, tai turi būti nurodoma užsakymo pateikimo metu.  

5.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių kiekio, svorio ir kainos. Standartiniai transporto įmonės įkainiai nurodyti ČIA.  

5.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Jeigu užsakomų prekių Pardavėjo sandėliuose nėra, pristatymo terminas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

5.4. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.  

5.4.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.    

5.4.2. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.    

5.5. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.  

5.6. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.  

 

 1. ATSAKOMYBĖ

 

6.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.  

6.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą, šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

6.3. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

6.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.  

6.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.  

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB), užtikriname skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Visada rūpinomės Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl didelių pasikeitimų mūsų veikloje nėra.

7.1. Mes visada leikėmės ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
-  Asmens duomenis tvarkyti vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas;
-  Asmens duomenis  tvarkyti vadovaujantis tikslo apribojimo ir duomenų kiekio mažinimo principais, t.y. adekvačius asmens duomenis rinkti aiškiai nustatytais, teisėtais tikslais.
- vadovaujantis tikslumo principu, užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus galėtų būti atnaujinami arba esant netikslumams - ištaisomi;

-  vadovaujantis  saugojimo trukmės apribojimo principu, Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina;
- vadovaujantis vientisumo ir konfidencialumo principas, Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;

7.2. Nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome, neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima identifikuoti Jūsų asmenį;

7.3. Renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų Asmens duomenis. Kai apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.tekstara.lt, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų savanoriškai pateiktus asmens duomenis:

 • Vardą
 • Pavardę
 • Asmens kodą (nurodyti nėra būtina)
 • Telefono numerį
 • Elektroninio pašto adresą
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą (jeigu pageidaujate, kad prekės būtų pristatytos)

7.4. Apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje, Jūsų patogumui, taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • Pirkimų istoriją
 • IP adresą
 • Mokėjimų istoriją
 • Jūsų ir mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus
 • Trečiųjų asmenų, priimančių pristatomas prekes, pagrindinę informaciją (nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų informaciją, atsiimančių prekę, patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo) 

Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą. 

7.5. Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve www.tekstara.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istoriją
 • Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją
 • Mokėjimų istoriją
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus

7.6. Siekdami užtikrinti Jūsų bei mūsų darbuotojų saugumą, apsisaugoti nuo vagysčių, fizinėse parduotuvėse bei atsiėmimo vietose esame įrengę stebėjimo kameras. Jums lankantis mūsų parduotuvėse esate filmuojami. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti nukentėjusių asmenų teisėtus interesus. 

7.7.    Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtais pagrindais:
- perkant prekes, kai yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis (pirkimo dokumentai, kaip pvz. PVM sąskaita-faktūra ar fiskalinis čekis, pagal galiojančius teisės aktus yra prilyginami pirkimo-pardavimo sutarčiai);
- užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, Jūsų duomenis tvarkome dėl galimų apsipirkimų ateityje;
- vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus.

7.8. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
- kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes nurodytais adresais;
- bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas;
- garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

7.9 . Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka bei Valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

7.10. Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos. Su tvarkomais asmens duomenimis galite susipažinti atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu info@tekstara.lt  arba atvykdami į mūsų prekybos vietas.

7.11. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų Asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, juos pakeisti/patikslinti galite atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu info@tekstara.lt  arba atvykdami į mūsų prekybos vietas.

7.12 Turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų Asmens duomenų ir juos panaikintume. Duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. Visgi Jūsų Asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės, jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
- duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
- tvarkyti Jūsų Asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;
- duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.  

Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo galite pateikti elektroniniu paštu info@tekstara.lt 

 

 1. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

 

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.  

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai / Elektroninės prekybos skyrius“ nurodytu adresu.  

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.  

9.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.